Obchodní podmínky

I.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky společnosti BLOCH SERVIS s.r.o., IČ: 262 29 170, sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38212, (dále jen jako „Prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“), práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího umístěného na internetové adrese www.wine-madeira.cz, (dále také jen jako „internetový obchod“), jehož vlastníkem a provozovatelem je Prodávající.
 2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem, řídí se kupní smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a to zejména ustanoveními § 1810 až § 1840, § 2079 a násl. a § 2158 až § 2174 občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 3. Jde-li o kupní smlouvu uzavíranou mezi Prodávajícím a Kupujícím, který není spotřebitelem, řídí se kupní smlouva i právní vztahy s ní související zejména ustanovením § 2079 a násl. občanského zákoníku.

                                          

II.

Vymezení pojmů

 1. „Prodávající“ / „provozovatel internetového obchodu“ - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.
 2. „Kupující – spotřebitel“ – každý člověk, který uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, a tedy při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a nakupuje zboží nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím nebo službami.
 3. „Kupující, který není spotřebitel“ - podnikatel, který nakupuje zboží či užívá služby za účelem svého podnikání s tímto zbožím nebo službami.
 4. „Kupující – spotřebitel“ a „Kupující, který není spotřebitel“ jsou dále rovněž společně označeni jako „Kupující“.
 5. „Uživatel“ – každá osoba, která navštíví internetové stránky obchodu www.wine-madeira.cz, přičemž při jejich používání nesmí Uživatel jakkoliv zasahovat do bezpečnosti těchto internetových stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů či snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek.

                                                          

III.

Zpracování osobních údajů a jejich využití

 1. Přístup na stránky internetového obchodu www.wine-madeira.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatelů, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, adresa bydliště / sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále společně jen jako „osobní údaje“). Uživatel je povinen uvádět tyto své osobní údaje správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně svých osobních údajích.
 2. V případě poskytnutí osobních údajů Prodávajícímu se tento zavazuje osobní údaje Uživatele, který je fyzickou osobou, plně zabezpečit proti zneužití a nakládat s nimi v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (dále jen „zákon o ochraně o osobních údajů“).
 3. Osobní údaje budou Prodávajícím zpracovávány a uchovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. S výjimkou osob dopravujících zboží nebudou data o osobních údajích bez předchozího souhlasu Uživatele sdílena s aplikacemi třetích osob.
 4. Poskytnuté osobní údaje je oprávněn Prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Zpracováním osobních údajů může Prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 5. Uživatel poskytnutím osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm jakožto o Kupujícím získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek Prodávajícího, byly zpracovány Prodávajícím za účelem vedení uživatelského účtu a nabízení služeb a produktů Prodávajícího, zasílání informací o činnosti Prodávajícího a jeho obchodních sdělení, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mailem, SMS zprávami, telemarketingem) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu.
 6. Prodávající tímto informuje Uživatele jakožto subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů Prodávajícímu je dobrovolné, že má Uživatel právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese Prodávajícího a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání Prodávajícím, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z ustanovení § 11 a 21 tohoto zákona.
 7. Pokud si Uživatel přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na e-mailové adrese info@wine-madeira.cz nebo na adrese sídla či provozovny Prodávajícího. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

                          

IV.

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách internetového obchodu www.wine-madeira.cz je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Pro objednání zboží vyplní Kupující veškeré předepsané údaje a náležitosti uvedené v objednávkovém formuláři elektronické objednávky. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

-      objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku internetového obchodu),

-      způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a

-      informace o nákladech spojených s dodáním zboží,

(dále také jen jako „objednávka“).

 1. Předtím, než Kupující definitivně potvrdí a zašle objednávku Prodávajícímu, je oprávněn celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže bude mít Kupující zájem některou položku změnit či opravit, je možné to učinit pomocí tlačítka [Zpět]. Kupující si závazně objednává zboží uvedené v objednávce stiskem tlačítka [Odeslat objednávku], přičemž údaje uvedené v objednávce Kupujícího jsou Prodávajícím považovány za správné.
 2. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, že s nimi souhlasí a výslovně je přijímá, kdy současně akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Aktuální znění obchodních podmínek obdrží Kupující jako přílohu zasílaného potvrzení o přijetí objednávky Prodávajícím na Kupujícím zadanou e-mailovou adresu.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku Kupujícího odmítnout zejména v případě:

-      zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů zboží v internetovém obchodě,

-      objednávka je vystavena na zjevně pochybnou nebo neexistující doručovací adresu,

-      objednané zboží je již vyprodáno a nelze jej nahradit kvalitativně a cenově rovnocenným zbožím,

-      dodavatel Prodávajícího není i přes smluvní ujednání s Prodávajícím schopen Kupujícím objednané zboží dodat,

-      Kupující již v minulosti nedodržel své smluvní závazky vůči Prodávajícímu, zejména nesplnil svůj závazek zaplatit a odebrat závazně objednané zboží.

O odmítnutí objednávky bude Kupující Prodávajícím informován telefonicky nebo e-mailem.

 1. Prodávající potvrdí Kupujícímu akceptaci objednávky zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Automaticky zasílané oznámení o přijetí objednávky, kterým Prodávající pouze potvrzuje obdržení objednávky Kupujícího, se nepovažuje za závaznou akceptaci objednávky ze strany Prodávajícího.
 2. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzujícího e-mailu o akceptaci objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou v aktuálním znění nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující však nabývá vlastnictví ke zboží až zaplacením celé kupní ceny zboží.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo v určitých případech vyžádat si od Kupujícího před odesláním e-mailu s akceptací objednávky dodání příslušných podkladů. Na tuto skutečnost bude Kupující předem upozorněn.
 4. Prodávající je současně vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, požádat Kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například elektronicky nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že Kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem neprovede. Rovněž na tyto skutečnosti bude Kupující Prodávajícím upozorněn.

 

V.

Cena a platba

 1. Ceny uvedené na webových stránkách www.wine-madeira.cz jsou uváděny jako konečné, včetně DPH, poplatku za zpětný odběr, který je stanoven zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění, a všech dalších poplatků, které je povinen Kupující - spotřebitel pro odebrání zboží zaplatit.
 2. Jako cena zboží při uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží na stránkách internetového obchodu www.wine-madeira.cz v době objednávání zboží Kupujícím. Tato cena bude Prodávajícím potvrzena v e-mailu potvrzujícím akceptaci objednávky zboží. Tímto není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Kupující má možnost uhradit kupní cenu za zboží jedním z níže uvedených způsobů:

-      v hotovosti při předání zboží v provozovně Prodávajícího na adrese: Vídeňská 232/116b, Brno, 619 00,

-      dobírkou v místě určeném Kupujícím (hotově řidiči dopravce při předání zboží),

-      bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího oproti zálohové faktuře, přičemž zvolený způsob platby uvede Kupující v objednávce.

 1. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 3 výše ohledně možnosti uhradit kupní cenu zboží oproti zálohové faktuře Prodávajícího předem.
 2. V případě platby v hotovosti či platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží Kupujícím. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 3. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dalšímu potvrzení objednávky dle ustanovení článku IV. odst. 9 výše, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 4. Náklady na dopravu, dle informace o cenových podmínkách dopravy zboží, která je uvedena v čl. VII. - Podmínky dodání zboží a jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), jsou následně přičteny k ceně objednaného zboží v objednávce. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávky je již uvedena i včetně dopravného a náklady na dopravu je tedy Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu společně s kupní cenou.
 5. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není výslovně dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení uhrazených peněžních prostředků Kupujícím je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy nemožnost dodání zboží na straně Prodávajícího vznikla.

 

VI.

Dodací lhůta

 1. Kupující bere na vědomí, že informace o dostupnosti zboží „skladem“ je pouze orientační, neboť stav skladem dostupného zboží je průběžně aktualizován v návaznosti na realizované prodeje a informace o dostupnosti, resp. nedostupnosti zboží skladem se tak mohou v internetovém obchodě objevit až s určitou časovou prodlevou. V případě skladové nedostupnosti zboží, ohledně něhož již byla uzavřena kupní smlouva, si Prodávající vyhrazuje právo bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, případně na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku IV. těchto obchodních podmínek, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu o akceptaci objednávky Kupujícího Prodávajícím.
 3. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. bezhotovostním převodem platby na účet Prodávajícího, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 4. Konkrétní termíny dodání zboží jsou stanoveny v internetovém obchodě u každého zboží a do uvedených termínů se započítávají pouze pracovní dny. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude Prodávající Kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání objednaného zboží, a v případě, že takové zboží není již k dispozici, Prodávající může nabídnout výrobek jiný, srovnatelný s původním. Pokud Kupující se změnou nesouhlasí anebo v případě, kdy Prodávající nemůže nabídnout srovnatelnou náhradu objednaného zboží, má Kupující i Prodávající právo od smlouvy odstoupit.

 

VII.

Podmínky dodání zboží

 1. Kupující si může při objednávání zboží vybrat způsob jeho doručení, a to buď osobní odběr zboží v provozovně Prodávajícího na adrese Vídeňská 232/116b, Brno, 619 00, nebo doručení přepravní službou.
 2. Pro případ osobního odběru zboží se sjednává, že Prodávající bude pro Kupujícího rezervovat zboží v provozovně Prodávajícího po dobu 5 pracovních dní od odeslání potvrzujícího e-mailu o akceptaci objednávky Kupujícímu. Po marném uplynutí této lhůty pozbývá uzavřená kupní smlouva platnosti a obě strany jí nejsou nadále vázány. Na tuto skutečnost bude Kupující v e-mailu potvrzujícím akceptaci jeho objednávky Prodávajícím upozorněn.
 3. Způsoby doručení zboží přepravní službou pro území celé ČR a jejich ceny jsou následující:

 

Normální balík po celé ČR

 

 

Hmotnost balíku do:         Cena v Kč za balík:

do 30 Kg

160 Kč

do 200 Kg

990 Kč

do 1000 Kg

1 900 Kč

 

Přepravné do zahraničí se sjednává vždy individuální domluvou s Prodávajícím.

 1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 3. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky doporučuje Prodávající Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít.
 4. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nemusí brán zřetel.
 5. Kupujícímu - spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení Prodávajícího vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména co se týče práva uplatnit reklamaci.

 

IX.

Jakost při převzetí a práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně jakosti při převzetí a práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2117 občanského zákoníku a v případě Kupujícího – spotřebitele rovněž ustanoveními § 2161 až 2174 občanského zákoníku.
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu - spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady, a to zejména, že v době, kdy Kupující - spotřebitel zboží převzal:

-      má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující - spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

-      se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

-      zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

-      je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

-      zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se přitom vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 1. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v odst. 2 výše, může Kupující – spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující – spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující – spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
 2. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující – spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
 3. Neodstoupí-li Kupující – spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu – spotřebiteli působilo značné obtíže.
 4. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí věci Kupujícím – spotřebitelem. Ustanovení předchozí věty se nepoužije:

-      u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

-      na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

-      u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím - spotřebitelem, nebo

-      vyplývá-li to z povahy věci.

Má-li však věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující - spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 1. Prodávající dále odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu ke zboží.
 2. Ve lhůtě uvedené v odst. 7 výše může Kupující uplatnit reklamaci postupem uvedeným v článku XI. - Reklamační řád a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy, čímž se rozumí takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala:

-      odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

-      bezplatné odstranění vady opravou,

-      přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

-      vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 1. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy má Kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 2. Právo z vadného plnění však Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Prodávající rovněž neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

X.

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

 1. Kupující - spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.wine-madeira.cz odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 2. V souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku, však nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, a rovněž od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující - spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v odst. 1 výše. Pro odstoupení od kupní smlouvy může přitom Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy a vrácené zboží může Kupující zasílat rovněž na adresu provozovny Prodávajícího: Vídeňská 232/116b, Brno, 619 00.
 4. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a musí být kompletní, nejlépe v původním obalu a nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 6. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracení kupní ceny.

 

XI.

Reklamační řád

 1. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny: Vídeňská 232/116b, Brno, 619 00.
 2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak Kupující písemně nebo elektronicky, sdělí Prodávajícímu své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Nákup zboží je povinen Kupující Prodávajícímu prokázat, a to zejména kopií daňového dokladu o nákupu zboží.
 3. Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li přitom Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 4. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží. Kupující bere na vědomí, že zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném, neotevřeném obalu, aby nedošlo k jakémukoliv jeho poškození.
 5. Prodávající potvrdí Kupujícímu v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 6. O oprávněnosti reklamace rozhodne Prodávající ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. O vyřízení reklamace bude Prodávající informovat Kupujícího e-mailovou zprávou.
 7. Odmítne-li Prodávající odstranit vadu věci, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
 8. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
 9. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněné reklamace zboží a byly vynaloženy skutečně a účelně.

 

XII.

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

 1. Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi Kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací a tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 5. Mimosoudní vyřizování stížností Kupujících - spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím e‑mailové adresy info@wine-madeira.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle Prodávající na e‑mailovou adresu Kupujícího - spotřebitele.
 6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 7. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

XIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Společnost BLOCH SERVIS s. r. o., jakožto vlastník a provozovatel internetového obchodu www.wine-madeira.cz, je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám.
 2. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí občanským zákoníkem. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 5. Přílohu těchto obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 6. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.wine-madeira.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání objednávky Kupujícího. Odesláním objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 7. Chyby, omyly, změny v textu, změny v technické specifikaci zboží jsou vyhrazeny.
  1. Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí a příloh jsou platné a účinné od 1. 1. 2014.
  2. Kontaktní údaje Prodávajícího - adresa sídla: Příkop 843/4, 602 00 Brno, adresa provozovny: Vídeňská 232/116b, 619 00 Brno, tel.: 547 429 011, fax: 547 429 020, e-mail:  info@wine-madeira.cz

 

 

D'Oliveiras - MADEIRA WINE

Rodinná firma D´Oliveiras vyrábí pečlivě sestavený sortiment několika odrůd vína. Užijte si chuť ostrova Madeira!


více zde

Katalog vín 2007

více zde